Category Archives: การเงิน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating Expenses) คืออะไร
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating Expenses) คืออะไร มีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างวิธีคิด แต่ละรายการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating Expenses) คืออะไร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating Expenses) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานประจำวันของธุรกิจหรือองค์กรและไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินค้าหรือบริการที่บริษัทผลิตหรือให้บริการ. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเป็นส่วนสำคัญของงบกำไรขาดทุนขององค์กรและมีผลต่อกำไรสุทธิและความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานมีลักษณะหลายประเภทและรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประจำวันของธุรกิจ เช่น ค่าจ้างพนักงาน, ค่าเช่าที่, ค่าน้ำ (อ่านข้อมูลฉบับเต็ม)

สูตรการคำนวณ Operating Profit Margin (อัตรากำไรจากการดำเนินงาน)
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน คืออะไร (Operating Profit Maring) อธิบายสูตรการคำนวณ ภาษาอังกฤษเรียกว่า อธิบายวิธีวิเคราะห์พร้อมยกตัวอย่าง สรุป

อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน คืออะไร อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit Margin) เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการวัดความสามารถของกิจการในการทำกำไรจากกิจกรรมหลักของธุรกิจ โดยเปรียบเทียบระหว่างกำไรจากการดำเนินงานและยอดขาย (Sales) ของบริษัทหรือธุรกิจใด ๆ อัตรากำไรจากการดำเนินงานมักถูกนำมาใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลต่อกำไรสุทธิของบริษัท อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating (อ่านข้อมูลฉบับเต็ม)

profitability ratio. คืออะไร แนวคิดอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร คืออะไร
profitability ratio คืออะไร แนวคิดอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร คืออะไร สูตรการหา อธิบายยกตัวอย่าง พร้อมวิธีวิเคราะห์

profitability ratio คืออะไร “Profitability ratio” (อัตราส่วนความกำไร) คืออัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการวัดและประเมินความสามารถของธุรกิจในการทำกำไร หรือรายได้สุทธิที่ธุรกิจสามารถสร้างขึ้นจากรายได้ทั้งหมดที่ธุรกิจได้รับ โดยมักแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำกำไรของธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงการตรวจสอบความสามารถในการสร้างกำไรของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือในตลาดที่คล้ายกัน โดยการใช้ profitability ratio (อ่านข้อมูลฉบับเต็ม)

การคำนวณ Turnover ในบัญชี (Accounting Turnover)
Turnover คืออะไร Turnover บัญชี Turnover พนักงาน Turnover rate Turnover หุ้น Sales Turnover อธิบายความหมายและแบบ พร้อมยกตัวอย่าง

Turnover คืออะไร “Turnover” คือคำว่าที่ใช้เพื่อบรรยายกระบวนการหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือองค์กร เป็นการนำสินทรัพย์หรือทรัพยากรมาใช้หรือขาย หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหรือสมาชิกในองค์กร การใช้คำว่า “Turnover” ช่วยให้เข้าใจการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ การทำงานหรือการเงิน โดยมีความหมายแตกต่างกันตามบริบทดังนี้ การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรหรือสินค้า: เช่น (อ่านข้อมูลฉบับเต็ม)

Total Asset Turnover คืออะไร สูตรคำนวณ
Total Asset Turnover คืออะไร สูตรคำนวณ วิธีวิเคราะห์ อธิบายยกตัวอย่าง พร้อมบอกข้อดีข้อเสีย สรุป

Total Asset Turnover คืออะไร อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) เป็นอัตราส่วนการเงินที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์รวมของบริษัทในการสร้างรายได้หรือยอดขายสุทธิ อัตรานี้ช่วยให้ผู้วิเคราะห์และนักลงทุนทราบว่าบริษัทสามารถใช้สินทรัพย์ที่มีให้มีประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ช่วยให้เราทราบว่าบริษัทสามารถนำสินทรัพย์รวมไปสร้างรายได้หรือยอดขายสุทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด ค่าอัตรานี้ที่สูงก็บ่งบอกถึงความสามารถในการใช้สินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพในการสร้างรายได้มากขึ้น ในขณะที่ค่าอัตรานี้ที่ต่ำกว่าอาจแสดงถึงการใช้สินทรัพย์ไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิภาพในการสร้างรายได้มากนัก การวิเคราะห์ Total Asset (อ่านข้อมูลฉบับเต็ม)

สูตรการคำนวณอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable Turnover)
Efficiency Ratio คืออะไร สูตรคืออะไร อธิบายวิธีคำนวณ พร้อมยกตัวอย่าง ข้อดีข้อเสีย

Efficiency Ratio คืออะไร อัตราส่วนประสิทธิภาพ (Efficiency Ratio) คือตัวชี้วัดทางการเงินที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถของบริษัทในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างรายได้หรือกำไร อัตราส่วนนี้ช่วยในการวัดว่าบริษัทนั้นสามารถดำเนินธุรกิจของตนได้ดีแค่ไหน เมื่อเทียบกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นๆ อัตราส่วนประสิทธิภาพมักถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความสามารถในการจัดการทรัพยากรของบริษัทต่าง ๆ และช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจและการบริหารจัดการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ดีขึ้นได้ อัตราส่วนที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของกิจการในด้านการจัดการทรัพยากรและสินทรัพย์ต่าง ๆ ในการสร้างรายได้ (อ่านข้อมูลฉบับเต็ม)