Force Index คืออะไร การตั้งค่า สูตรคำนวณ การวิเคราะห์กราฟ การวิเคราะห์ขาขึ้นขาลง

Force Index คืออะไร

Force Index เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์กราฟราคาของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น สกุลเงิน หรือสินทรัพย์อื่น ๆ เป็นต้น เป้าหมายหลักของ Force Index คือการช่วยในการติดตามแนวโน้มของราคาและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อขายของตลาด ค่า Force Index ที่เป็นบวกแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของแรงสั่งซื้อในตลาด ซึ่งอาจแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของราคาที่จะเป็นบวกขึ้นในอนาคต ในทางตรงกันข้าม ค่า Force Index ที่เป็นลบอาจแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของแรงสั่งขาย ซึ่งอาจแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของราคาที่จะเป็นลบลงในอนาคต

“Force Index” คือตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ถูกสร้างขึ้นโดยอาจารย์ Alexander Elder เพื่อช่วยในการวิเคราะห์แรงสูงต่ำของการซื้อขายในตลาด โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของราคา ปริมาณการซื้อขาย และการเคลื่อนไหวของตลาด เป้าหมายของ Force Index คือการหาสัญญาณเมื่อแรงขายหรือแรงซื้อเพิ่มขึ้นหรือลดลงเทียบกับการเคลื่อนไหวของราคา การใช้ Force Index ในการวิเคราะห์กราฟราคาช่วยให้นักลงทุนและนักเทรดสามารถระบุแนวโน้มของตลาดและการเปลี่ยนแปลงในการซื้อขายได้ง่ายขึ้น แต่ควรพิจารณาใช้ร่วมกับตัวชี้วัดและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อประเมินสภาพตลาดอย่างเป็นระบบและละเอียดอีกมากกว่าเพียง Force Index เดียว

การตั้งค่า Force Index

การตั้งค่า Force Index เป็นเรื่องที่เป็นกลางและขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และการใช้งานของนักลงทุนหรือนักเทรดแต่ละคน ดังนั้นการตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามความคาดหวังและสไตล์การเทรดของแต่ละบุคคล

โดยที่สำคัญในการตั้งค่า Force Index คือการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ของคุณ นักลงทุนสามารถเลือกช่วงเวลาที่เข้าถึงข้อมูลราคาและปริมาณการซื้อขายได้ดีที่สุดตามความต้องการ ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ Force Index สามารถเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ เช่น 10 วัน หรือระยะยาว ๆ เช่น 50 วัน ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และแผนการเทรดของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งการใช้งาน Force Index โดยการผสมผสานกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ในการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น:

 1. เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ: คุณสามารถผสมผสาน Force Index กับตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น moving averages, Bollinger Bands, RSI (Relative Strength Index) เพื่อทำการวิเคราะห์ที่มีความละเอียดมากขึ้น
 2. การกำหนดเส้นเฉลี่ย: คุณสามารถเพิ่มเส้นเฉลี่ยเข้ามาใน Force Index เพื่อช่วยในการระบุแนวโน้มและสัญญาณซื้อขาย เช่นการใช้งานเส้นเฉลี่ยเลื่อน (Moving Average) บน Force Index
 3. การปรับค่าตั้งต้น: ค่าเริ่มต้นของ Force Index สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ อาจมีการใช้ค่าผิดค่าบางอย่างก็ได้ เพื่อให้เหมาะสมกับรายละเอียดและแผนการเทรดของคุณ

สูตรคำนวณ Force Index

สูตรคำนวณ Force Index ประกอบด้วยขั้นตอนพื้นฐานดังนี้:

 1. คำนวณผลต่างระหว่างราคาปิดวันนี้กับราคาปิดเมื่อวาน: ΔClose = Close วันนี้ – Close เมื่อวาน
 2. คำนวณ Force Index โดยใช้สูตร: Force Index = ΔClose * Volume

นี่คือตัวอย่างสูตรคำนวณ Force Index ในรูปแบบสมการ:

Force Index = ΔClose * Volume

โดยที่:

 • ΔClose คือผลต่างระหว่างราคาปิดวันนี้กับราคาปิดเมื่อวาน
 • Volume คือปริมาณการซื้อขายในวันนั้น

ค่า Force Index ที่ได้จะบ่งบอกถึงแรงของการเปลี่ยนแปลงราคาและปริมาณการซื้อขายในตลาด และสามารถใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มและสัญญาณการซื้อขายได้ตามความต้องการของนักเทรดและนักลงทุน อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาการใช้งานร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อทำการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแม่นยำขึ้น

ตัวอย่างการคำนวณ

เพื่อแสดงตัวอย่างการคำนวณ Force Index ให้สมมติว่าคุณมีข้อมูลราคาปิดและปริมาณการซื้อขายดังนี้

  • ราคาปิดวันเมื่อวาน (Previous Close): 100
  • ราคาปิดวันนี้ (Current Close): 110
  • ปริมาณการซื้อขายวันนี้ (Volume): 500,000
  1. คำนวณผลต่างระหว่างราคาปิดวันนี้กับราคาปิดเมื่อวาน (ΔClose): ΔClose = 110 – 100 = 10
  2. คำนวณ Force Index: Force Index = ΔClose * Volume = 10 * 500,000 = 5,000,000

ดังนั้น ในตัวอย่างนี้ ค่า Force Index ที่คำนวณได้คือ 5,000,000 ซึ่งบ่งบอกถึงแรงของการเปลี่ยนแปลงราคาและปริมาณการซื้อขายในตลาดในวันนี้ ค่า Force Index ในรูปแบบนี้อาจถูกใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบแนวโน้มและสัญญาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในตลาดนั้น ๆ

การวิเคราะห์กราฟ Force Index

การวิเคราะห์กราฟ Force Index เป็นกระบวนการที่ช่วยให้นักเทรดและนักลงทุนสามารถประเมินแนวโน้มและสัญญาณการซื้อขายในตลาดได้ ดังนี้คือขั้นตอนพื้นฐานในการวิเคราะห์:

แนวโน้มของ Force Index

ดูว่า Force Index เคลื่อนที่ขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็วหรือช้า การที่ Force Index เพิ่มขึ้นอาจแสดงถึงแรงของการเปลี่ยนแปลงราคาที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ Force Index ลดลงอาจแสดงถึงแรงของการเปลี่ยนแปลงราคาที่ลดลง

การคาดการณ์แนวโน้มราคา

ความเป็นบวกหรือลบของ Force Index อาจช่วยในการคาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ค่าบวกอาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มราคาอาจเปลี่ยนจากลดลงเป็นเพิ่มขึ้น และค่าลบอาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มราคาอาจเปลี่ยนจากเพิ่มขึ้นเป็นลดลง

การหาสัญญาณซื้อขาย

ค่า Force Index ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากลบไปเป็นบวกอาจเป็นสัญญาณซื้อ แสดงว่ามีแรงของการเปลี่ยนแปลงราคาที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่า Force Index ที่เปลี่ยนแปลงจากบวกไปเป็นลบอาจเป็นสัญญาณขาย แสดงว่ามีแรงของการเปลี่ยนแปลงราคาที่ลดลง

การใช้เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)

การนำ Force Index มาเปรียบเทียบกับเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ เช่น การใช้งานเส้นเฉลี่ยเลื่อนข้างบนหรือข้างล่างของ Force Index อาจช่วยในการระบุสัญญาณซื้อขาย เช่น เมื่อ Force Index ตัดเส้นเฉลี่ยขึ้นข้างบนอาจเป็นสัญญาณซื้อ

การประเมินการแกว่ง (Divergence)

การวิเคราะห์ Force Index ในสัญญาณการแกว่งราคา (price divergence) หรือการแกว่งแบบอื่น ๆ ร่วมกับกราฟราคาอาจช่วยในการระบุการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

การปรับแต่งการตั้งค่า

ลองปรับแต่งการใช้งาน Force Index ในการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับรายละเอียดและแผนการเทรดของคุณ อาจเป็นการเปลี่ยนค่าของการเลือกช่วงเวลาหรือการใช้งานเส้นเฉลี่ย

การวิเคราะห์กราฟ Force Index ขาขึ้นขาลง

การวิเคราะห์กราฟ Force Index เมื่อมีแนวโน้มขาขึ้นและขาลงสามารถช่วยในการประเมินแนวโน้มและสัญญาณการซื้อขายในตลาดได้ดังนี้:

ขาขึ้น (Uptrend)

เมื่อ Force Index มีแนวโน้มขาขึ้น หรือมีค่าบวกเพิ่มขึ้น คุณสามารถทำการวิเคราะห์ดังนี้:

  1. ความเป็นบวกของ Force Index: ค่าบวกแสดงถึงแรงของการเปลี่ยนแปลงราคาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มราคายังคงเป็นขาขึ้น และการซื้ออาจยังคงเป็นที่น่าสนใจ
  2. การหาสัญญาณซื้อ: เมื่อ Force Index กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือมีการแกว่งเป็นบวก อาจเป็นสัญญาณว่ามีการเพิ่มแรงของการซื้อขึ้น และอาจเป็นเวลาที่ดีในการพิจารณาเข้าสู่ตลาด
  3. เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average): การใช้งานเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่บน Force Index อาจช่วยในการระบุแนวโน้มและสัญญาณซื้อ เช่น ถ้า Force Index ตัดเส้นเฉลี่ยขึ้นเพื่อข้างบนอาจเป็นสัญญาณซื้อ

ขาลง (Downtrend)

เมื่อ Force Index มีแนวโน้มขาลง หรือมีค่าลบลง คุณสามารถทำการวิเคราะห์ดังนี้:

  1. ความเป็นลบของ Force Index: ค่าลบแสดงถึงแรงของการเปลี่ยนแปลงราคาที่ลดลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มราคายังคงเป็นขาลง และการขายอาจยังคงเป็นที่น่าสนใจ
  2. การหาสัญญาณขาย: เมื่อ Force Index กำลังลดลงอย่างรวดเร็วหรือมีการแกว่งเป็นลบ อาจเป็นสัญญาณว่ามีการเพิ่มแรงของการขาย และอาจเป็นเวลาที่ดีในการพิจารณาเข้าสู่การขาย
  3. เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average): การใช้งานเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ข้างล่างของ Force Index อาจช่วยในการระบุแนวโน้มและสัญญาณขาย เช่น ถ้า Force Index ตัดเส้นเฉลี่ยลงไปข้างล่างอาจเป็นสัญญาณขาย